Akazienstr. 28  D-10823 Berlin
Kontakt und Reservierungen                                                            Impressum und Datenschutz
E-Mail: info@cafe-bilderbuch.de
Telefon: 030-787 06 057
S p e i s e n -  u n d  Ge t r ä n k e k a r t e
 
Café BilderBuch * Berlin © 2018 Melanie Grüneberg. All Rights Reserved.